De algemene voorwaarden

Kaars Koffie B.V.

Hier vindt u de belangrijke juridische bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten en producten. Deze voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te bieden over onze wederzijdse rechten en verplichtingen en om ervoor te zorgen dat we onze diensten en producten op een eerlijke en transparante manier aanbieden. We raden u aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u gebruik maakt van onze diensten of producten. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar om u verder te helpen.

Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 12-02-2020 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Mail: info@kaarskoffie.nl

Tel: 0182 - 30 80 00

BTW: NL852308425B01

KVK: 56801084

Locaties:

Mountbattenweg 11, Veghel

Pascalstraat 13, Reeuwijk

Website: www.kaarskoffie.nl

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

 • 1.1 Kaars Koffie B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Reeuwijk (Gem. Bodegraven-Reeuwijk).
 • 1.2 Opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie of in opdracht van wie Kaars Koffie een aanbieding c.q. offerte opstelt, zaken levert en/of diensten verricht.
 • 1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Kaars Koffie en allen die direct of indirect voor Kaars Koffie werkzaam zijn en op alle opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Kaars Koffie of aan werknemers van Kaars Koffie. c.q. met haar verbonden vennootschappen of andere aan Kaars Koffie verbonden derden.
 • 1.4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de hiervoor onder 1 genoemde besloten vennootschap en van al degenen die als werknemer, opdrachtnemer of anderszins direct of indirect voor Kaars Koffie werkzaam zijn.
 • 1.5. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Kaars Koffie en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
 • 1.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 • 2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Kaars Koffie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • 2.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 • 2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kaars Koffie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 • 3.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Kaars Koffie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kaars Koffie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • 3.2. Indien Kaars Koffie voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig heeft van opdrachtgever, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat opdrachtgever deze juist en volledig aan Kaars Koffie ter beschikking heeft gesteld.
 • 3.3. Levering vindt plaats op het bij Kaars Koffie bekende adres van opdrachtgever. Ingeval van levering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, of buiten Nederland is Kaars Koffie gerechtigd eventuele extra transportkosten zoals tol- & veergelden door te berekenen.
 • 3.4. Kaars Koffie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 3.5. Kaars Koffie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • 3.6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Kaars Koffie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd..
 • 3.7. Kaars Koffie is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen bij opdrachten met een looptijd van meer dan twaalf maanden. Prijswijziging is ook mogelijk waar het prijsbepalende, voorzienbare factoren betreft.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst bij levering van automaten

 • 4.1. Kaars Koffie draagt zorg voor de montage van de op grond van de overeenkomst met opdrachtgever te leveren automaten.
 • 4.2. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat wordt voldaan aan de NEN1006 veiligheidsvoorschriften betreffende drinkwaterinstallaties.
 • 4.3. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor adequate aansluitingen voor water en elektra tot op maximaal 1,5 meter afstand van de plaats van opstelling alsmede voor eventueel noodzakelijke bouwkundige aanpassingen.
 • 4.4. Indien opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting op grond van lid 2 en/of 3:
  • 4.4.a. komen eventuele meerkosten als gevolg daarvan voor rekening van opdrachtgever;
  • 4.4.b. is iedere aansprakelijkheid voor Kaars Koffie voor eventuele schade als gevolg van door Kaars Koffie te verrichten aanvullende werkzaamheden uitgesloten aangezien deze niet primair tot de expertise van Kaars Koffie behoren en Kaars Koffie deze in voorkomend geval slechts verricht bij wijze van extra service voor de klant en om eventuele vertragingsschade te voorkomen. Indien Kaars Koffie in weerwil van het voorgaande toch aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt conform het bepaalde in artikel 12.

Artikel 5. Technische ondersteuning

 • 5.1. Opdrachtgever kan bij storingen van door Kaars Koffie in beheer genomen of geleverde automaten gebruik maken van kosteloze reparatie door Kaars Koffie indien opdrachtgever:
  • 5.1.a. de automaten gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften;
  • 5.1.b. exclusief gebruik maakt van de ingrediënten en reinigingsmiddelen van Kaars Koffie;
  • 5.1.c. zorg draagt voor het dagelijks onderhoud voor de automaten inclusief het op regelmatige basis reinigen;
  • 5.1.d. Kaars Koffie voor rekening van opdrachtgever minimaal een keer per jaar een (preventieve) onderhoudsbeurt laat geven aan de automaten;
  • 5.1.e. geen wijzigingen aanbrengt aan de automaten en deze te laten staan op de plaats waar deze door Kaars Koffie zijn geïnstalleerd;
  • 5.1.f. Kaars Koffie toegang geeft tot de locatie (s) waar de automaten zijn geplaatst voor de plaatsing of verwijdering van automaten, controle, onderhoud en reparatie.
 • 5.2. Indien het noodzakelijk is om onderdelen te vervangen, zal Kaars Koffie deze in rekening brengen met uitzondering van apparaten die binnen de garantieperiode vallen.
 • 5.3. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing indien de technische levensduur van de betreffende automaten is verstreken. De technische levensduur wordt in ieder geval geacht verstreken te zijn na verloop van vijf jaren te rekenen vanaf het moment van levering van de betreffende automaten. Voorts wordt de technische levensduur geacht te zijn verstreken indien er in een periode van 6 maanden 3 of meer storingen optreden buiten de garantieperiode.
 • 5.4. In afwijking van lid 1 heeft opdrachtgever geen recht op kosteloze reparatie indien;
  • 5.4.a. het ontstane gebrek het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer;
  • 5.4.b. de schade het gevolg is van brand, lekkage c.q. waterschade, kortsluiting of andere oorzaken indien en voor zover deze niet aan Kaars Koffie toegerekend kunnen worden
  • 5.4.c. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst (en) met Kaars Koffie niet nakomt.
 • 5.5. Indien noodzakelijk kan Kaars Koffie tijdelijk, kosteloos een vervangende machine plaatsen. Op deze tijdelijke machine zijn de voorwaarden van toepassing zoals beschreven in artikel 6.

Artikel 6. Bijzondere bepalingen ingeval van een lease-, huur- of bruikleenovereenkomst

 • 6.1. Indien sprake is van een lease-, huur- of bruikleenovereenkomst tussen Kaars Koffie en opdrachtgever is opdrachtgever gehouden om:
  • 6.1.a. de automaten te gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften;
  • 6.1.b. exclusief gebruik te maken van de ingrediënten en reinigingsmiddelen van Kaars Koffie;
  • 6.1.c. zorg te dragen voor het dagelijks onderhoud voor de automaten inclusief het op regelmatige basis reinigen;
  • 6.1.d. Kaars Koffie voor rekening van opdrachtgever minimaal een keer per jaar een (preventieve) onderhoudsbeurt te laten geven aan de automaten;
  • 6.1.e. de automaten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade;
  • 6.1.f. geen wijzigingen aan te brengen aan de automaten en deze te laten staan op de plaats waar deze door Kaars Koffie zijn geïnstalleerd;
  • 6.1.g. Kaars Koffie toegang te geven tot de locatie (s) waar de automaten zijn geplaatst voor de plaatsing of verwijdering van automaten, controle, onderhoud en reparatie;
  • 6.1.h. de automaten bij het einde van de overeenkomst in goede staat aan Kaars Koffie ter beschikking te stellen, tenzij sprake is van overname van de automaten door opdrachtgever.
 • 6.2. Bij schending van de verplichting zoals genoemd in artikel 6 lid 1 is Kaars Koffie voorts gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever per direct te ontbinden wegens wanprestatie, de automaten terug te halen en de door opdrachtgever verschuldigde bedragen over de periode tussen de ontbinding en de datum waarop de overeenkomst zonder deze ontbinding zou zijn geëindigd aan opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover het bepaalde in artikel 7:92 BW daaraan niet in de weg staat.
 • 6.3. De automaten blijven gedurende de looptijd van de lease-, huur- of bruikleenovereenkomst eigendom van Kaars Koffie. Opdrachtgever mag de automaten niet verkopen, verpanden, in bruikleen geven, of aan derden in bewaring geven.

Artikel 7. Opzegging van de overeenkomst

 • 7.1. Zowel Kaars Koffie als opdrachtnemer kunnen een tussen hen bestaande overeenkomst opzeggen voor zover deze is aangegaan voor onbepaalde tijd en deze niet door volbrenging eindigt.
 • 7.2. De opzegtermijn bedraagt in voornoemd geval 1 maand.
 • 7.3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, het van toepassing worden van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kaars Koffie vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kaars Koffie op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • 7.4. Opdrachtgever is bij opzegging gehouden om speciaal voor haar vervaardigde, gepersonaliseerde, producten, bijvoorbeeld private label koffie of gepersonaliseerde automaten, die Kaars Koffie reeds voor de opzegging bij een derde had besteld ten behoeve van opdrachtgever, of die Kaars Koffie reeds op voorraad had, af te nemen onder de gebruikelijke voorwaarden.

Artikel 8. Overmacht

 • 8.1. Kaars Koffie heeft het recht haar verplichtingen op te schorten wanneer zij tijdelijk door overmacht verhinderd is om haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
 • 8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan brand, aardbevingen, stroomstoringen, verlies, diefstal, stakingen, werkonderbrekingen, wegblokkades, import- of handelsbeperkingen, mislukte koffieoogsten, toeleveranciers en door Kaars Koffie voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden die niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen. Kaars Koffie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kaars Koffie haar verbintenis had moeten nakomen.
 • 8.3. Indien de periode waarin de overmacht zich voordoet langer duurt dan twee maanden of nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 8.4. Voor zover Kaars Koffie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kaars Koffie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Betaling en incassokosten.

 • 9.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • 9.2. Kaars Koffie zal de periodieke kosten voor operating, huur en lease steeds voorafgaand aan iedere betaalperiode in rekening brengen.
 • 9.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft bij de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 9.4. Kaars Koffie heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in mindering te laten strekken op achtereenvolgens de verschuldigde kosten, de rente en ten slotte op de hoofdsom.
 • 9.5. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Kaars Koffie te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement.
 • 9.6. Ongeacht of Kaars Koffie de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
  • 9.6.a. een betalingstermijn is overschreden;
  • 9.6.b. het faillissement, de surseance van betaling of de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever is aangevraagd of van toepassing is geworden;
  • 9.6.c. beslag op zaken of vordering van opdrachtgever wordt gelegd;
  • 9.6.d. opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 • 10.1. Alle door Kaars Koffie in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Kaars Koffie totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Kaars Koffie gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • 10.2. Door Kaars Koffie geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen evenmin als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • 10.3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kaars Koffie veilig te stellen.
 • 10.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Kaars Koffie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • 10.5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Kaars Koffie ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Kaars Koffie gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens Kaars Koffie bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.
 • 10.6. Voor het geval Kaars Koffie haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke onherroepelijke toestemming aan Kaars Koffie en door Kaars Koffie aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kaars Koffie zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11. Garanties, onderzoek en reclames

 • 11.1. Voor zover niet anders overeengekomen geldt ten aanzien van door Kaars Koffie verkochte automaten een garantie voor de periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waar de betreffende automaten geleverd zijn.
 • 11.2. Indien de door Kaars Koffie verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de inhoud van de garantie en de garantieperiode gelijk aan hetgeen de producent hanteert.
 • 11.3. Gedurende de garantieperiode heeft opdrachtgever voor zover garantie van toepassing is recht op kosteloze reparatie van de geleverde automaten.
 • 11.4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Kaars Koffie te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kaars Koffie te worden gemeld.
 • 11.5. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kaars Koffie in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Kaars Koffie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • 11.6. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 • 11.7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • 11.8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal Kaars Koffie de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van Kaars Koffie, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Kaars Koffie te retourneren en de eigendom daarover aan Kaars Koffie te verschaffen, tenzij Kaars Koffie anders aangeeft.
 • 11.9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kaars Koffie daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 • 11.10. Na afloop van de garantietermijn behoudt opdrachtgever het recht op kosteloze technische ondersteuning zoals beschreven in artikel 5.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • 12.1. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van Kaars Koffie vervalt, onverminderd de klachtplicht van artikel 6:89 BW, in ieder geval na verloop van één jaar na de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de gebeurtenis plaatsvond waardoor de schade direct of indirect is ontstaan.
 • 12.2. Iedere aansprakelijkheid van Kaars Koffie voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook is verder beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van Kaars Koffie komt.
 • 12.3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het in totaal door Kaars Koffie aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag over een periode van een half jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00.
 • 12.4. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, verlies of gemiste kansen is uitgesloten.
 • 12.5. Opdrachtgever vrijwaart Kaars Koffie jegens derden voor aansprakelijkheid in verband met producten die Kaars Koffie heeft geleverd aan opdrachtgever, bijvoorbeeld op grond van artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid) e.v, voor zover de schade de omvang van het bepaalde in lid 2, dan wel – indien de verzekeraar niet uitkeert – lid 3, te boven gaat.
 • 12.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kaars Koffie of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en geheimhouding

 • 13.1. Kaars Koffie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ten aanzien van haar aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, automaten en dergelijke.
 • 13.2. Opdrachtgever moet de aan hem versterkte gegevens zoals genoemd in lid 1 op eerste verzoek binnen een door Kaars Koffie gestelde termijn retourneren.
 • 13.3. Opdrachtgever is voorts gehouden om geheimhouding te betrachten ten aanzien van de aanbiedingen, offertes en prijsinformatie van Kaars Koffie alsmede ten aanzien van al hetgeen hem in het kader van de overeenkomst vertrouwelijk ter kennis komt.
 • 13.4. Bij schending van de verplichtingen zoals genoemd in de voorgaande artikelen is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd, dit onverminderd het recht van Kaars Koffie om vergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 • 14.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 • 14.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 • 14.3. De rechter in de vestigingsplaats van Kaars Koffie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kaars Koffie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Veghel foto

Veghel

Mountbattenweg 11

5466 AX Veghel

cafeconhistoria

Reeuwijk

Pascalstraat 13

2811 EL Reeuwijk